fbpx

AKTUALNOŚCI

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,, MIASTO DZIECI”
OGŁASZA KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ
,,Moja wyprawa w kosmos”

Konkurs trwa od 3 marca do 27 marca 2020r.

POBIERZ TERAZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Zasady konkursu:

 1. Organizator- konkurs jest organizowany przez nauczycieli Niepublicznego Przedszkola ,,MIASTO DZIECI”, mieszczącego się przy ulicy Głębokiej 56 D,
  03-289 Warszawa.

 2. W konkursie biorą udział Placówki Przedszkolne, które wykonają i dostarczą do siedziby Przedszkola „Miasto Dzieci” samodzielnie wykonane gry planszowe zatytułowane: „Moja wyprawa w kosmos”.

 3. Konkurs ma na celu stwarzanie okazji do rozbudzania kreatywności, wyobraźni oraz rozwijania zainteresowań kosmosem. Rozbudzi w dzieciach zdolności plastyczne i manualne.

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie gier planszowych rozbudzanie zainteresowań kosmosem. Propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form do wykorzystania przestrzennych gier planszowych. Kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (gazety, butelki, tkaniny, puszki etc.). Przybliżenie wiadomości o kosmosie i wykorzystaniu tej wiedzy do stworzenia ciekawych gier, które mogą uczyć i bawić wszystkie dzieci. Promowanie pracy zespołowej i działań w grupie.
 2. Forma prac dowolna.

 3. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą: – adres placówki, maila placówki – imiona i nazwiska oraz wiek autorów pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna grupy. Każda placówka otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowania, za udział
  w konkursie drogą mailową za miejsca i za udział.
 4. Każda placówka może zgłosić maksymalnie
  3 wykonane prace.

 5. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

 6. Nadesłanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.

 7. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i opiekunów.

 8. Przedszkole będące organizatorem konkursu nie bierze w nim udziału.

 9. Gotowe prace należy dostarczyć do dnia 27 marca 2020r.

 10. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane
  do wiadomości na stronie www.miastodzieci.edu.pl w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

Osoba odpowiedzialna za realizację:

Edyta Wielosz


Nagrody:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 marca 2020. Laureaci otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową. Dyplomy oraz podziękowania za udział i miejsca w konkursie zostaną wysłane drogą mailową.


Jury:

Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora i składać się będzie z min. 3 osób. Jury spośród prac wybierze te, które zostaną nagrodzone I, II, III miejscem z nagrodą oraz wyróżnieniami w dwóch kategoriach:

 • dzieci 3,4 letnie;
 • dzieci 5,6 letnie

Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.


Kryteria oceny:

Prace będą oceniane pod względem:

  • oryginalności;
  • zgodności z tematyką;
  • trwałość; estetyki wykonania;
  • zaangażowania dziecka w pracę.

Oświadczenie:  Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych
w regulaminie oraz zgodę uczestnika lub jego opiekuna na przetwarzanie danych
i publikowanie fotografii z konkursu na stronie internetowej organizatorów, a także
w mediach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U.
Nr. 133 poz. 833 z póź. zm.).